Speciální pneu přímo od dovozce / Vyberte si v našem e-shopu za nejlepší ceny!

Obchodní podmínky

1. Rozsah obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré kupní smlouvy, popř. rámcové smlouvy, a to i smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, včetně e-shopu. Tyto Smlouvy se týkají dodávek zboží a služeb, v nichž je společnost Hebnar pneu Tovéř s. r. o. na straně jako prodávající (dále jen „prodávající“).

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „podmínky“) mají přednost před případnými podmínkami obsaženými ve smluvních nebo jednostranných dokumentech kupujícího. V případě, že kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví jiné výslovně uvedené ustanovení, má se za to, že se řídí obsahem těchto podmínek.

2. Vznik kupní smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zpravidla elektronicky přes e-shop, telefonicky, prostřednictvím emailu nebo-li tzv. prostředků komunikace na dálku.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Před zasláním objednávky přes e-shop prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávka ze strany kupujícího je považována za závaznou, obsahuje-li přesnou specifikaci pneumatiky či služby, počet kusů, cenu a způsob, místo a cenu dodání. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že Smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u které došlo ke shodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím přes e-shop vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení závazné objednávky prodávajícímu, že ji nepřijímá, mění nebo nemůže splnit, objednávka je prodávajícím přijata. Kupující může závaznou objednávku přijatou prodávajícím změnit nebo stornovat jen se souhlasem prodávajícího.

3. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží či službu řádně (v souladu s přijatou objednávkou nebo její částí, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění. Povinností kupujícího je objednané zboží či službu řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za ně zaplatit kupní cenu dle typu daňového dokladu.

5. Cena

Kupní cena zboží či služby je individuálně stanovena prodávajícím před vznikem kupní smlouvy v době poptávání zboží.

Kupní cena je umístěná na webovém rozhraní obchodu a je platná u položek, které jsou skladem. V ceně není zahrnuta doprava, náklady za navrácení zboží či případné další vícenáklady, v ceně není zahrnuto DPH.

Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, a to zejména, pokud se jedná o nestandardní zboží či službu nebo zboží či službu upravované dle přání kupujícího. Výši zálohy stanovuje prodávající, ten je povinen o tomto informovat kupujícího před vznikem kupní smlouvy.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

Cena dodání (dále jen cena dopravného) je stanovena před vznikem kupní smlouvy. Objednávky jsou závazné až po odsouhlasení ceny za dopravné.

Dodání zboží ke kupujícímu je zajištěno externím přepravcem nebo přímo naším rozvozovým vozidlem.

O ceně dodání externím přepravcem je kupující informován v sekci DOPRAVNÉ, případně telefonicky nebo emailem.

Cena za dodání není účtována vždy, přeprava zboží (obvykle zakázka nad 250kg) je našimi rozvozovými vozidly doručena zdarma

V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) si vyhrazujeme právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem nebo telefonicky). 

6. Distribuce zboží či služby a způsoby jejich převzetí

Místem dodání zboží či služby je místo určené ve Smlouvě. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo okamžik převzetí zboží či služby kupujícím u prodávajícího. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží či službu, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je při převzetí zboží povinen bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a zkontrolovat, zda odpovídá podmínkám stanoveným ve Smlouvě. K vadám oznámeným více jak 24h po dodání nebude přihlíženo. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat, zda odpovídá podmínkám stanoveným ve Smlouvě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozená apod., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a toto si nechat podepsat řidičem příslušného dopravce. V tomto případě je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží, je však povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

7. Dodací lhůta

Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou dodáno v následujících lhůtách:

 1. zboží skladem dodá prodávající v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14-ti dnů ode dne přijetí závazné objednávky

 2. zboží, které nemá prodávající skladem, bude bez zbytečného odkladu obstaráno a kupující bude obeznámen s termínem předpokládaného dodání.

Má-li kupující u prodávajícího faktury po datu splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží či služby až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek.

8. Fakturace a platební podmínky

Prodávající stanoví kupujícímu některý z těchto uvedených způsobů zaplacení kupní ceny, případně dopravy či dalších vícenákladů a vždy včetně příslušného DPH.

 1. platbu v hotovosti na pokladně prodávajícího

 2. platbu bezhotovostně platební kartou

 3. platbu bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře

 4. platbu dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce

 5. platbu zálohově předem na základě proforma faktury

Není-li způsob úhrady sjednán předem, pak o způsobu úhrady rozhoduje

prodávající.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (ZDPH).

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9. Pokuty a penále

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je určena § 1970 Občanského zákoníku.

V případě, že se kupující dostane do více jak 60-ti denního prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu nebo na něj bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud neuhrazeného zboží.

V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

10. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo již použito nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno elektronicky vedení společnosti prodávajícího ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do tří (3) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím na provozovnu prodávajícího.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11. Záruka na zboží a reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží pro PO ve lhůtě 12 měsíců, pro FO ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruka se nevztahuje na vady zboží, vzniklé vnějšími vlivy. U zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta.
(PO = právnická osoba)
(FO = fyzická osoba)

Kupující převzetím zboží stvrzuje, že převzal i technickou dokumentaci k přebíranému zboží, s jejímž obsahem se seznámil. Jednání kupujícího v rozporu s technickou dokumentací je důvodem k neuznání reklamace.

Reklamace skrytých vad musí být kupujícím uplatněny u reklamačního technika prodávajícího v rámci záruční lhůty, a to neprodleně telefonicky na 731 379 997 nebo emailem na ihebnarova@seznam.cz. Postup reklamace stanovuje reklamační technik a může se lišit v návaznosti na výrobce reklamovaného zboží  a zemi jeho původu. V případě jakékoliv reklamace je však vždy potřeba:

 1. VYFOCENÍ VADY NA ZBOŽÍ JEŠTĚ PŘED VYZUTÍM PNEUMATIKY NEBO VÝMĚNOU DÍLU. A doručení těchto fotografií reklamačnímu technikovi.

 2. Vyplnění reklamačního protokolu a doručení reklamačnímu technikovi. Reklamační protokol ZDE.

 3. Dodání kopie velkého technického průkazu nebo průkazu stroje reklamačnímu technikovi.

 4. Doručení reklamovaného zboží prodávajícímu na náklady kupujícího, pokud však není s reklamačním technikem dohodnuto jinak.

Uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení důležitých údajů, potřebných k reklamaci, vede k jejímu neuznání. Reklamace je zahájena ve chvíli, kdy reklamační technik obdrží od kupujícího všechny potřebné doklady k jejímu vyřízení.

Jestliže si po ukončení reklamačního řízení kupující nepřevezme od prodávajícího předmětné zboží ani do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byl o ukončení reklamačního řízení prodávajícím vyrozuměn, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení kupujícího s převzetím takového zboží poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč v případě uskladnění pneumatik na nákladní, průmyslové, zemědělské a nebo lesní vozidla a 50,- Kč ve všech ostatních případech uskladněného zboží. Jestliže reklamované zboží po ukončení reklamačního řízení je zničené či pozměněné tak, že nemůže řádně sloužit svému původnímu účelu, a jestliže si takové zboží kupující nepřevezme od prodávajícího ani do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byl o ukončení reklamačního řízení prodávajícím vyrozuměn, je prodávající oprávněn takové zboží zlikvidovat či se jej jiným způsobem zbavit a náhradu případných nákladů s tím spojených je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím; nároky prodávajícího na úhradu poplatku za uskladnění, příp. jakékoli nároky na náhradu škody tím nejsou nijak dotčeny.

Na vyřízení reklamace se v ostatním užijí ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

12. Zpětný odběr (Výrobky s ukončenou životností)

Společnost Hebnar pneu Tovéř s. r. o. postupuje dle zákona 542 / 2020 Sb., kompletní informace vč. propagačních materiálů najdete na eshop.hebnarpneu.cz v horní záložce ZPĚTNÝ ODBĚR.

13. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. Informace o zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem

Správce: Hebnar pneu Tovéř s. r. o. (IČ 43964940)

Místo zpracování: Tovéř 38, 783 16

Účel zpracovaní osobních údajů: Ochrana majetku společnosti v místech vstupu či vjezdu fyzických osob do areálu a prostor společnosti za účelem zajištění svých práv a právem chráněných zájmů, za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se zjištěni události, které poškodily důležité a právem chráněné zájmy správce.

Uchování záznamu: Kamerový systém se záznamem je provozován v nepřetržitém režimu s délkou do 30 dnů, pro řešení incidentů zjištěných s časovým odstupem. Po 30-ti dnech se záznam automaticky přemazává záznamem novým.

Umístění kamerového systému:

Místo zpracovaní 1)

Venkovní kamery jsou umístěny na budově a zdi areálu, kamery monitorují parkoviště, venkovní prostor expedice a prostor před pneuservisem.

Místo zpracovaní 2)

Vnitřní kamery jsou umístěny na prodejně, osobním pneuservise (všechny 3 boxy), nákladním pneuservise, u výdeje zboží a expedice.

Předaní osobních údajů: Záznamy z kamerového systém mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Správce může záznamy těmto orgánům poskytnout i u vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou záznamem zachyceny. Jiné předání osobních údajů není možné.

Právo subjektu údajů: Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům (kamerovému záznamu), které se týkají Vaši osoby. Kdykoliv můžete správce požádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracovaní svých osobních údajů. Za poskytnutí kamerového záznamu má správce právo žádat přiměřenou úhradu nákladu spojených s poskytnutím kamerového záznamu.

Podání stížnosti u dozorového úřadu: V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že správce provádí zpracovaní Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete vznést námitku a požádat správce o vysvětlení, případně můžete podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

16. Závěrečná ustanovení

Společnost Hebnar pneu Tovéř s. r. o. je oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP.

Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání Poštou, jiným kurýrem nebo osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. K odesílání se použijí adresy uvedené v konkrétních Smlouvách nebo na emailovou adresu zadanou uživatelem e-shopu, případně na jiné adresy sdělené smluvní straně.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 7.5.2013, s úpravou ze dne 23.5.2018

Pomůžeme Vám s výběrem
zavolejte nám na číslo
604 826 084
nebo nám zašlete svou

Rychlý kontakt & poptávka

Hebnar pneu Tovéř s. r. o.
Tovéř 38, 783 16

prodej pneu

604 826 084

technické poradenství

731 379 997

industry / otr pneu

605 467 854
ukázat podrobné kontakty »

Nenašli jste v naší nabídce co jste hledali? Dejte nám vědět pomocí tohoto formuláře.

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.